Beezy edu lab d.o.o. sa zadovoljstvom oglašava promotivni set Otvorenih programa na temu: SAVREMENE MALOPRODAJNE PRAKSE Edukativni program za rukovodioce poslovnih jedinica u maloprodaji

Ciljna grupa
Ovaj program koji je otvorenog tipa, namenjen je prvoj liniji rukovodilaca
koji se svakodnevno susreću sa izazovima operativnog poslovanja u
maloprodaji, u kome uporedo sa obavezama postizanja periodičnih ciljeva
– rade sa ljudima u svojim timovima i osim „operativne izvrsnosti“,
svojevrsnog majstorstva u svom poslu, bivaju i neko ko konstantno gradi
ljude oko sebe i neprestano usavršava svoje međuljudske veštine.
Teme programa
Orijentisan na najbolje savremene maloprodajne prakse, ovaj program na
interaktivan način, putem vežbi, simulacija, video materijala, testova i
kvalitetno moderiranih diskusija obrađuje četiri faze menadžmenta koje
kvalitetni rukovodilac svakodnevno savladava (planiranje, organizovanje,
vodjenje i kontrola) kao i četiri polja preklapanja menadžmenta i liderstva
– samovođenje, razvoj timova, odgovornost i unapređenje procesa, uz
nezaobilaznu temu koja je ključna za savremenog poslovnog lidera, a to je
tema komunikacije.
Koristi od programa
Učesnici će korist od ovog programa uvideti u povećanom samopouzdanju
u donošenju odluka i lakšem savladavanju situacija koje iziskuju
međuljudske veštine.
Organizacije će korist od programa imati u sinhronizovanom i
sistematizovanom prenosu znanja rukovodiocima prve linije upravljanja,
kao i identifikaciji polja daljeg razvoja svakog od učesnika programa, a u
cilju efektivnijeg i efikasnijeg doprinosa organizaciji koja je u njihov razvoj
i napredovanje uložila ovim programom.

MODUL 1: SAMOVOĐENJE I
PLANIRANJE
Samovođenje
 Prekontrolišite sebe da biste vodili
druge.
 Test ličnosti
 Individualni razvojni plan
Planiranje
 Misija i vizija organizacije i lična
misija i vizija
 SMART ciljevi
 Operativno i strateško planiranje

MODUL 2: RAZVOJ TIMA I
ORGANIZOVANJE
Razvoj tima
 Timska dinamika – Model FSNP
 Kako razvijam svoj tim?
 Brzoučeće organizacije (Fast
learning organizations)
Organizovanje
 Organizacija procesa i ljudi
 Kome ne delegiram i zašto?
 Organizacije budućnosti

MODUL 3: ODGOVORNOST I
VOĐENJE
Odgovornost
 Ko je odgovoran? Imate li odgovor?
 Donošenje odluka
 Šta naši zaposleni očekuju od nas?

Vođenje
 Stilovi vođenja
 Motivisanje i inspirisanje
 Nematerijalna motivacija
 

MODUL 4: UNAPREĐENJE PROCESA I
KONTROLA
Unapređenje procesa
 Kako u nedogled povećavati
efikasnost?
 Upravljanje raspoloživim resursima
 Inovacije u operativnom poslovanju
Kontrola
 Čemu služi kontrola procesa, a
čemu kontrola ljudi?
 Kontrola percipirana kao briga
 Prekontrolišite sebe da biste vodili
druge.

Datumi održavanja Otvorenih treninga u februaru 2023. godine
su:
1)Samovođenje i planiranje: 24.02.
2)Razvoj tima i organizovanje:  27.02.
3)Odgovornost i vođenje: 03.03.
4)Unapređenje procesa i kontrola: 06.03.

Optimalne grupe za rad iz našeg iskustva broje od 5-10 učesnika i
sa takvim grupama moguće je ostvariti efikasnost i dinamičnost.
Učesnici ne moraju da imaju instalirane platforme na svojim
telefonima, dovoljno je da imaju relativno dobar protok interneta.
Učesnicima obezbeđujemo materijal sa treninga u pdf formatu,
kao i hardcopy vežbanke za vežbe u toku treninga.